Krimpende omzetten grote adviesbureau's door concurrerende ZZP'ers

Volgens een artikel in het Financieel Dagblad wordt de markt voor adviesdiensten voor 75% bediend door Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Grote adviesbureaus hebben te maken met een fors krimpende omzet en lagere winstmarges en sommige adviesbureaus schrijven rode cijfers.

Dat is heel sneu voor de grote bedrijven, maar blijkbaar besteden steeds meer opdrachtgevers rechtstreeks hun opdrachten aan bij diegene die het werk uitvoert. ZZP’ers kennen geen overheadkosten en kunnen daardoor concurrerend optreden op een markt die decennialang gedomineerd werd door onderaanneming.

Gouden tijden voor bemiddelaars is voorbij
In “gouden tijden” waren er veel meer opdrachten dan uitvoerders. De grote adviesbureaus huurden ZZP’ers in die voor een schamel bedrag opdrachten bij derden mochten uitvoeren. Dat daarbij grove marges werden toebedeeld aan de grote adviesbureaus voor hun bemiddeling was meer stelregel dan uitzondering. Een uurtarief van € 40,- voor de zelfstandigen werd zonder met de ogen te knipperen doorbelast tegen het drievoudige. Nu ook grote opdrachtgevers en overheidsinstanties moeten bezuinigen ontdekt men dat het eigenlijk veel voordeliger is om de mensen in het veld rechtstreeks in te huren zonder tussenkomst van een bemiddelaar…

Ook in andere sectoren wint ZZP’ers marktaandeel
De adviesbranche is niet de enige groep die dit verschijnsel merkt. Ook in de bouwsector klagen aannemers steen en been dat ze veel concurrentie hebben van ZZP’ers. Ook deze groepen aannemers hebben zelfstandigen stelselmatig uitgebuit totdat de zelfstandigen steeds meer rechtstreeks opdrachten gingen aannemen.

Administratiekantoor ZZP helpt met haar aantrekkelijke tarief de ZZP’er bij het behoud van zijn/haar concurrentiepositie.

Zzp'ers laten 170 miljoen liggen

Zelfstandigen zonder personeel laten jaarlijks veel geld liggen doordat ze hun uren- en kilometeradministratie niet goed op orde hebben.

Mogelijke oorzaken zijn dat freelancers zelf te weinig uren factureren, gemaakte kilometers niet goed bijhouden of niet goed op de hoogte zijn van fiscale regels. Het niet gedeclareerde bedrag kan oplopen tot zo’n 170 miljoen euro per jaar. Dit blijkt uit een onderzoek onder zzp-ers, uitgevoerd door Coen en marktonderzoeksbureau Kien.

Deelnemende zzp-ers gaven zeer uiteenlopende misgelopen bedragen op, maar gemiddeld laten ze 100 tot 200 euro liggen. In totaal lopen ongeveer 90.000 zzp-ers gemiddeld 1000 euro per jaar mis (circa 90 miljoen euro). Daarnaast declareren zij geen of te weinig kilometers of reiskosten bij de Belastingdienst. Dit komt neer op zo’n 12 miljoen euro extra voor de staat. Hierbovenop komt nog eens 66 miljoen euro, die frewelancers om andere redenen laten liggen.

Denkt u ook dat u ergens geld laat liggen, neem dan contact op met Administratiekantoor ZZP.

Concurrentiepositie van ZZP'er steeds groter

Concurrentiepositie ZZP’ers steeds groter voor gevestigde bedrijven

Steeds meer grotere bedrijven worden geconfronteerd met concurrentie van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Dit komt met name door het prijsniveau van de ZZP’ers welke veel lager ligt dan bij de grote bedrijven die grote overheadkosten hebben. Detacheerders zien hun marktaandeel teruglopen, bedrijven huren meer ZZP’ers rechtstreeks in.

Sterke groei ZZP’ers verwacht

Op dit moment bestaat 14% van de beroepsbevolking uit ZZP’ers. Volgens een rapport van de ABN AMRO Bank zal dit doorgroeien naar 20%. Er treedt daarbij een verschuiving op van detacheerders naar bemiddelaars. Voor detacheerders en uitzendbureaus zien de onderzoekers een sterke daling, terwijl de mogelijkheden voor bemiddelaars als positief worden gezien.

Kleinere opdrachtgevers huren steeds meer rechtstreeks de vakmanschap van de ZZP’er in. Daarbij bespaart het kleinbedrijf vaak een aanzienlijke marge die de bemiddelaars en detacheerders in dat segment berekenen aan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

ZZP’ers zijn concurrent van gevestigde bedrijven

ZZP’ers kunnen door het ontbreken van overheadkosten vaak veel goedkoper werken dan de gevestigde bedrijven. Volgens Han Mesters (ABN AMRO) in het Financieel Dagblad halen eenpitters ook vaak business weg bij bedrijven omdat ze zeer flexibel kunnen werken.

 

VAR-WUO voor feitelijke opdracht van overeenkomst

Als men uitdrukkelijk heeft beoogd een overeenkomst van opdracht te sluiten en men geeft ook feitelijk uitvoering hieraan, geeft de Belastingdienst onder voorwaarden een VAR-WUO af. De opdrachtnemer moet dan in ieder geval in het kader van de zelfstandige uitoefening van een beroep zijn werkzaamheden zelfstandig, voor eigen rekening en risico verrichten en daarbij ondernemersrisico lopen.

Nut van de VAR

Met een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) hebben opdrachtgevers meer zekerheid vooraf als het gaat om de vraag of zij loonheffing moeten inhouden voor een opdrachtnemer. Deze verklaring kan door de opdrachtnemer worden aangevraagd en is geldig voor een periode maximaal één kalenderjaar. De opdrachtgever moet in eerste instantie zelf vaststellen of sprake is van een dienstbetrekking. Er zijn verschillende criteria waaraan hij de arbeidsverhouding kan toetsen. UWV en de Belastingdienst gebruiken in de controlefase of de opdrachtgever de arbeidsverhouding goed heeft gekwalificeerd overigens dezelfde toets.

Stappenplan

De eerste stap bij de beoordeling is het nagaan of sprake is van een echte privaatrechtelijke dienstbetrekking. Meent de opdrachtgever op basis van die toets dat het niet gaat om een dienstbetrekking is, dan kan het alsnog een fictieve dienstbetrekking zijn. Zie in dit kader het verdiepingsbericht ‘Distributie van dagbladen werd gelijkgesteld aan dienstbetrekking’. In dat geval moet de opdrachtgever dan toch loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden. Is het geen fictieve dienstbetrekking dan hoeft geen inhouding plaats te vinden. Bij twijfel is het verstandig om na te vragen of de opdrachtnemer over een Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-WUO) beschikt. Iedereen die woonachtig is in Nederland kan een VAR aanvragen voor werkzaamheden die hij zelf uitvoert voor één of meer opdrachtgevers. Als de opdrachtnemer van de Belastingdienst een VAR-WUO heeft ontvangen, hoeft de opdrachtgever namelijk geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden. Er vindt geen inhouding plaats gedurende maximaal de duur van de VAR-WUO.

Soorten verklaringen

De Belastingdienst zal bij ontvangst van het verzoek en na beoordeling van de omstandigheden een van de volgende verklaringen afgeven:

  • VAR-Loon: De Belastingdienst vindt dat een (echte of fictieve) dienstbetrekking aanwezig is, omdat duidelijk sprake is van een verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid, een gezagsverhouding en een verplichting tot het betalen van loon.
  • VAR-WUO: De Belastingdienst beslist dat sprake is van winst uit onderneming door een weging van factoren zoals de hoogte van de winst, het aantal opdrachtgevers, hoogte van geïnvesteerd kapitaal, de tijd die aan de activiteiten wordt gespendeerd, de omvang van de werkzaamheden en de mate van ondernemersrisico.
  • VAR-ROW: De Belastingdienst ziet het inkomen als resultaat uit overige werkzaamheden. Het inkomen kwalificeert niet als loon uit dienstbetrekking of winst uit onderneming. Dit is in feite een restcategorie. De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen gezamenlijk ervoor kiezen om het resultaat als loon te behandelen.
  • VAR-DGA: De Belastingdienst neemt geen dienstbetrekking aan tussen de directeur-grootaandeelhouder (dga) en de opdrachtgever. Maar gaat ervan uit dat de dga de werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap verricht. De verklaring is dan tevens een zelfstandigheidsverklaring voor de Waz. De vennootschap hoeft in dat geval geen premies werknemersverzekeringen af te dragen.

Naheffing

De Belastingdienst kan ondanks de aanwezigheid van een VAR onder omstandigheden toch een naheffingsaanslag voor de loonheffing opleggen aan de opdrachtgever. Een naheffing van loonbelasting en premies kan plaatsvinden als hij heeft nagelaten te beoordelen of sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst kan ook een naheffingsaanslag opleggen als deze beoordeling wel heeft plaatsgevonden, maar achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking. Ten slotte kan naheffing plaatsvinden, als wel een beoordeling vooraf heeft plaatsgevonden en een geldige VAR aanwezig is, maar het de opdrachtgever redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat sprake was van een dienstbetrekking. De opdrachtnemer is in beginsel gevrijwaard van naheffing van loonheffingen als sprake is van een VAR-WUO-situatie waarbij de opdrachtgever alle stappen heeft gevolgd en geen inhoudingen heeft gedaan.

Opdracht van overeenkomst

In een zaak voor Rechtbank Arnhem speelde een soortgelijk geval. Het ging in deze zaak om een man die een hockeyelftal coachte en marketing adviezen gaf. Hij deed dit in de vorm van eenmanszaak en stond ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De man had een VAR-WUO aangevraagd, maar de inspecteur gaf hem een VAR-LOON voor zijn activiteiten als coach en een VAR-ROW voor zijn marketing en advies werkzaamheden. De rechtbank vond echter dat de fiscus een VAR-WUO had moeten afgeven. Er hoefde volgens de rechter allereerst geen onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende werkzaamheden. De werkzaamheden lagen namelijk in elkaars verlengde. De rechtbank oordeelde op grond van de feiten en omstandigheden dat sprake was van een opdracht van overeenkomst. De man en de opdrachtgever hadden namelijk uitdrukkelijk beoogd een overeenkomst van opdracht te sluiten en geen arbeidsovereenkomst. En dit bleek ook duidelijk uit de feitelijk uitvoering die zij aan die overeenkomst hadden gegeven. Ook had de man voldoende aannemelijk gemaakt dat hij ondernemersrisico liep en voldoende opdrachtgevers had, zeker in vergelijking met een relatief kort hockeyseizoen van zes maanden. Uit niets bleek dat het bestuur van de hockeyclub aanwijzingen gaf of dat de man verantwoording moest afleggen aan het bestuur. Het feit dat de eiser geen btw-aangiften had gedaan duidde evenmin op het bestaan van een dienstbetrekking.

Wet: Artikel 3.156 Wet IB 2001

Meer informatie: Rechtbank Arnhem, 15 mei 2012 (gepubliceerd 22 mei 2012), LJN: BW6226

Heeft u vragen over de toepassing van de VAR-verklaring in uw situatie, neem dan contact op met Administratiekantoor ZZP.

Vastgoedfraude: Laurentius onderzocht integriteit directie al


Bij de Bredase woningcorporatie Laurentius is enkele weken geleden een onderzoek ingesteld naar de integriteit van de bestuurders en commissarissen. Ook worden enkele projecten van de corporatie onderzocht, waaronder verdachte grondtransacties rond het Tilburgse Willemskwartier.

Dat zegt Stan Gielen, waarnemend voorzitter van de raad van commissarissen van Laurentius, het toezichthoudende orgaan dat initiatief heeft genomen tot het onderzoek.

De directeur van Laurentius, Walter Vermeulen, is maandag gearresteerd. Hij zou samen met twee zakenpartners geld van diverse onroerend-goedtransacties in eigen zak hebben gestoken, waardoor de woningcorporatie mogelijk voor miljoenen euro’s is benadeeld. Bij Laurentius is administratie in beslag genomen, maar de corporatie zelf staat niet onder verdenking.

Verrast
Gielen ontkent dat het onderzoek naar de integriteit van Vermeulen en zijn collegabestuurders en -commissarissen is ingesteld vanwege signalen dat er fraude werd gepleegd. “Wij zijn deze week compleet verrast door de gang van zaken. Een externe accountant is enkele weken geleden benaderd voor het onderzoek vanwege de perikelen in de corporatiesector, onder meer rond Vestia.” Dat Laurentius sinds begin dit jaar onder verscherpt toezicht is geplaatst omdat de corporatie in financiële moeilijkheden verkeert, speelde daarbij ook een rol.VragenUit het onderzoek is volgens Gielen niets gebleken van frauduleuze praktijken. Wat de conclusies van het accountancykantoor waard zijn, nu de directeur-bestuurder van de corporatie in de cel zit? “Die vraag ga ik ook stellen.”

Walter Vermeulen is geschorst voor zolang er een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt. Volgende week start de selectieprocedure voor een interim-bestuurder. Tot die tijd nemen de twee overige directeuren de taken van Vermeulen waar.

 

Bron: www.bndestem.nl

ZZP-ers werken liever als zelfstandige dan in loondienst

Zakelijke professionals werken liever als ZZP’er dan dat ze in loondienst willen werken. Dat blijkt uit een onderzoek op de website van nu.nl, iets meer dan de helft van de 1000 respondenten geeft de voorkeur aan een bestaan als zelfstandige. Vrijheid van handelen en flexibiliteit staan onbetwist op het voorkeurslijstje van ZZP’ers. Niet te hoeven voldoen aan het keurslijf zoals in een loondienstverband en een gevoel van trots om zelf verantwoordelijk te zijn voor je eigen successen zijn belangrijke drijfveren. Ook de vrijheid van het werken op wisselende locaties werd veel genoemd. Afwisseling in werk en spanning rondom het ondernemerschap spelen een rol.

Niet allemaal rozegeur en maneschijn
Natuurlijk zijn er ook nadelen: Je moet alles zelf doen, ook het verzorgen van een deugdelijke administratie. Daarnaast werd het gemis van collega’s genoemd als nadeel. Verder werd de administratieve rompslomp omtrent regels van de overheid als hinderlijk ervaren.

Administratiekantoor ZZP kan u helpen deze nadelen te beperken door de administratie uit handen te nemen voor een eerlijk tarief.

ZZP-ers zijn succesvoller met goede administratie

ZZP’er vindt administratie lastig. Terecht?

Volgens veel nieuwsberichten vinden Zelfstandigen Zonder Personeel de administratie van hun bedrijf lastig en tijdrovend. Volgens een recent onderzoek van Myler doet 80% van de ZZP’ers de administratie zelf. Gemiddeld kost dat 80 uur per jaar en wordt dit gezien als een van de lastigste taken.

Administratie geeft inzicht en maakt ZZPers succesvoller

Op zich is het begrijpelijk als je nooit iets met een bedrijfsadministratie hebt gedaan, maar tegelijk is de administratie het centrale punt van een bedrijf. Veel zelfstandigen weten eigenlijk niet wat ze verdienen met hun bedrijf en raken daardoor achteraf wel eens in de problemen als er afgerekend moet worden met de Belastingdienst. Cijfers liegen niet en laten de zelfstandige een kijk op de voortgang van hun bedrijf zien. Maar dan moet je wel weten hoe je cijfers moet beoordelen.

Bij de Helpdesk van Stichting ZZP Nederland komen veel vragen binnen over administratie, BTW regelingen, afschrijvingen, aftrekposten etc. Het zijn allemaal zaken die er nu eenmaal bijhoren en een ondernemer die weet welke kosten en welke winst hij of zij waar maakt staat een stuk sterker.

Leerzame avond zonder moeilijke saaie teksten

Voor Stichting ZZP Nederland is dit een reden om een thema-avond te organiseren over administratie en financiën. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland is dit een leerzame avond waar je snel en zonder saaie stukken inzicht in je bedrijf kunt krijgen. Marrink:” juist als ondernemer, kun je je ogen niet sluiten voor de financiële kant van je zaak. Hoe hard het ook klinkt, als je de financiën niet onder controle hebt, kan het snel afgelopen zijn. Weet wat je verdient, weet wat je uit kunt geven en weet waar je winst en waar je kosten maakt. Dan kom je minder snel voor verrassingen te staan.” ZZP Nederland organiseert op 13 maart voor leden de workshop Onderneem Financieel Bewust in samenwerking met Femke Hogema, auteur van de bestseller “Financiën voor ZZP’ers’. Femke is zelf ZZP’er en geeft op een verassend eenvoudige wijze de ZZP’er inzicht in een administratie, ook voor mensen die niets met cijfers hebben. Ze beantwoordt de belangrijke vragen over administratie, met name wat doe je zelf en wat besteed je uit is een belangrijk item. Verder ontvangen bezoekers tip en tools om de eigen financiën in goede banen te leiden.

Bron: Stichting ZZP-Nederland

Fiscus besteedt extra aandacht aan ingevulde loon in aangifte

Jaarlijks besteedt de Belastingdienst extra aandacht aan een thema bij de behandeling van de aangiften. Dit jaar is dat het ingevulde loon.

Uit steekproeven is gebleken dat er fouten worden gemaakt door het verkeerd of niet invullen van loon. In de meeste gevallen is er sprake van slordigheid of onwetendheid. Volgens het ministerie van Financiën maken mensen minder fouten als zij de vooraf ingevulde aangifte gebruiken.

 

Meeste zzp-ers hebben financiële buffer

ZZP-ers blijken voor het merendeel een financiële buffer voor mindere tijden te hebben. Bijna twee derde van de zzp-ers heeft een financiële buffer voor tijden waarin het iets minder gaat.

Ongeveer de helft van de zelfstandigen zonder personeel heeft een reserve op de bank staan. Iets meer dan een derde heeft geld in de eigen woning gestoken. Iets meer dan een op de tien zzp-ers heeft aandelen of obligaties.

Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat 44 procent van de zzp-ers denkt met een buffer maximaal een jaar te kunnen overbruggen. Een op de vijf denkt het zelfs vier jaar lang te kunnen uitzingen. Het grootste deel van de ondernemers die na 2007 voor zichzelf zijn begonnen, hebben een financiële buffer van maximaal drie maanden.

Terugvallen op partner

Ruim de helft van de zzp-ers, 55 procent, kan daarnaast terugvallen op een partner met eigen inkomsten. Handig voor als het helemaal mis gaat met het eigen bedrijf. Een op de acht heeft naast de inkomsten uit het ondernemerschap loon uit een deeltijdbaan. Een kwart van de zelfstandigen heeft geen andere bron van inkomsten.

Veruit de meeste zzp-ers 68 procent zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Van die groep is 80 procent ook niet van plan om een dergelijke verzekering alsnog af te sluiten.

 

Verklaring zakelijk gebruik bestelauto voor IB-ondernemers

Het formulier voor het afgeven van een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto door IB-ondernemers is nu beschikbaar.

Geen privégebruik

Ondernemers kunnen daarmee verklaren dat ze met de bestelauto van de zaak geen enkele kilometer privé rijden om zo de bijtelling/onttrekking voor privégebruik te vermijden. Er hoeft dan geen rittenadministratie bij te worden gehouden. De verklaring kan op zijn vroegst per 1 januari 2012 ingaan.

Invulinstructie

U drukt dit formulier af, vult het in en ondertekent het. Daarna verstuurt u het formulier naar Belastingdienst/Centrale invoer, Antwoordnummer 21450, 6400 SM Heerlen. U krijgt een ontvangstbevestiging van deze verklaring. De verklaring is vanaf de ingangsdatum voor onbepaalde tijd geldig.

Digitaal formulier

In de loop van 2012 komt er op het beveiligde gedeelte van de Belastingdienst een digitaal formulier beschikbaar. Vanaf dat moment kan de verklaring alleen nog digitaal worden ingestuurd en ingetrokken.De verklaring moet in de volgende situaties worden ingetrokken:

  • De bestelauto wordt niet meer gebruikt;
  • De bestelauto gaat helemaal of gedeeltelijk privé worden gebruikt;
  • Een andere bestelauto gaat zakelijk worden gebruikt;
  • De verklaring is onterecht ingediend.

Vergrijpboete

Voor onder meer de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto geldt vanaf 2012 een actieve informatieplicht op straffe van een vergrijpboete van maximaal 100%. Zodra de belastingplichtige weet of kon weten van wijzigingen/misbruik moet de inspecteur op de hoogte worden gesteld.

Voor ondernemers:

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto ondernemer

Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met Administratiekantoor ZZP.