Overeenkomst van opdracht

Administratiekantoor ZZP Overeenkomst van opdracht

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigt Administratiekantoor ZZP, gevestigd aan de Oude Tilburgsebaan 46, 4849 PN te Dorst, uw opdracht en geven wij de voorwaarden waaraan wij vanuit onze professie beroepsmatig gehouden zijn.

De opdracht
Op basis van de door u te verstrekken gegevens zullen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

Onze werkzaamheden bestaan, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingopdrachten, uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Ook dragen wij zorg voor de indiening van de aangiften inkomsten- en omzetbelasting en verzorgen wij de afhandeling van verzoek- en bezwaarschriften betreffende fiscale aangelegenheden.

Verantwoordelijkheden
Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde informatie. U bent verantwoordelijk voor de inrichting en volledige aanlevering van een geordende administratie;

Wij vertrouwen op uw medewerking en gaan ervan uit dat u de administratie, documentatie, de vastleggingen en overige informatie die voor onze werkzaamheden nodig zijn, aan ons aanlevert.

Overige zaken

  1. Deze opdrachtbevestiging blijft van kracht; indien dit noodzakelijk wordt geacht, zullen wij in overleg met u bezien of de opdrachtbevestiging moet worden aangepast.
  2. Onze tarieven zijn gebaseerd op een vooraf afgesproken prijs, met uitzondering van extra werkzaamheden zoals het maken van tussentijdse rapportages voor de bank.
  3. Op deze opdracht zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarvan u bijgaand een exemplaar aantreft.

Wij verzoeken u de bijgevoegde kopie van deze brief ondertekend te retourneren als blijk van uw instemming.

Hoogachtend,

Administratiekantoor ZZP

Voor akkoord opdrachtnemer,

 

Voor akkoord, opdrachtgever